วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว
th-THen-US
Language
Search
× Search

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว


วิทยาศาสตร์การกีฬา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


"สถาบันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นนำของประเทศไทย"

ข่าวสารภาควิชา

image
image
image

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกีรติ อินทวชิรารัตน์ นิสิปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ ดร. สนธยา สีละมาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทิต มิตรานันท์ ได้ตอบรับการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ (SCOPUS) “Journal of exercise physiology online”

#SPSWU ⚪🔴 #SWU

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้ารับการตรวจประเมิน Pre – assessment AUN – QA ระดับนานาชาติ ในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567
#SPSWU ⚪🔴 #SWU

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยการออกกำลังกายแบบวิ่งหนักสลับช่วง (Sprint Interval training) และการออกกำลังกายแบบวงจรที่ความหนักสูง (High Intensity Circuit Training) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
#SPSWU ⚪🔴 #SWU

อ่านเพิ่มเติม

image

บุคลากร

image

นิสิต

image

หลักสูตร

แนะนำคณะของเรา